iran
usa-1024x539

محصولات شرکت HTA

SPECTROSCOPY AUTOSAMPLER

گستردگی محصولات ما شامل طیف وسیعی از روشهای طیف سنجی اتمی از قبیل ICP-OES, ICP-MS Atomic Absorption, Flame Photometer نیز می گردد. Spectroscopy Auto sampler

GC auto sampler

کمپانی HTA مدلهای بسیار متنوعی از اتوسمپلرها را برای این منظور پیشنهاد میدهد:نمونه های مایع،نمونه های فرار و همه روشها در یک مدل(نمونه های مایع،نمونه

HPLC AUTO SAMPLER

کمپانی HTA برای سیستمهای کروماتوگرافی مایع مانند (HPLC, UHPLC, NanoLC, Preparative LC, LC-MS, IC) راه حلهای مختلفی را پیشنهاد میدهد . روشهای ما براحتی برروی